torstai 3. syyskuuta 2020

Mihin metsälle?Jahtikausi on hyvällä alulla, mutta mihin pääsee harrastamaan maaton metsästäjä? Tai missä voi järjestää yrityksen tai yhdistyksen tilaisuuden? Nyt saa (ja täytyy) mainostaa kaikkia mahdollisia paikkoja, joihin pääsee maksusta tai korvauksetta metsästämään. Kerro, tarjoa ja mainosta tietämiäsi metsästyspalveluita ja paikkoja.


Ensimmäiseksi mieleeni tulee Naulosuon Erä Oy (www.naulosuonera.fi), jossa itsekin olen mukana tuottamassa mm. illallisia ja kenttälounaita jahtivieraille.


Julkaissut Naulosuon Erä Oy Keskiviikkona 13. marraskuuta 2019

Toisena esimerkkinä tulee heti mieleeni Woikoski Feeling, jota mielelläni suosittelen. Kävin siellä viimekaudella All inclusive fasaanijahdissa: https://www.woikoskifeeling.fi/fi/palvelut-ja-aktiviteetit/fasaanijahti.html. Heillä maastot tarjoavat mahdollisuuden myös ammunta-aktiviteetteihin ja tapahtumiin. Haulikkokoulu & Kiväärikoulun aktiviteetit sopivat osaksi fasaanijahtia tai kokousta. https://www.woikoskifeeling.fi/fi/palvelut-ja-aktiviteetit/ammunta-aktiviteetit-ja-tapahtumat.html


Jahtikausi on alkanut! Woikoski Feeling tarjoaa aitoja elämyksiä All inclusive fasaani- ja jänisjahtien merkeissä WHD...

Julkaissut Woikoski Feeling Keskiviikkona 2. syyskuuta 2020Laita tämän blogauksen kommentteihin sinun suosituksesi ja kokemuksesi. Nyt voi mainostaa ihan luvan kanssa :)


keskiviikko 2. syyskuuta 2020

Määräyksiä metsästyksestä 1898Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, (Julkiluettava saarnastuolista.)

sisältävä erityisiä määräyksiä metsästyksestä.


Annettu Helsingissä 20 p:nä Lokakuuta 1898.


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Samalla kuin Me Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tänä päivänä olemme antaneet asetuksen metsästyksestä, olemme Me nähneet hyväksi armossa säätää ja määrätä niinkuin seuraa:

1 §.

Koirashirven metsästäminen olkoon, vaarinottamalla mitä siitä on säädetty tänä päivänä annetun metsästysasetuksen 13 §:ssä, toistaiseksi luvallinen Rannan, Kymin, Lappeen, Jääsken, Äyräpään ja Käkisalmen kihlakunnissa Wiipurin lääniä.


2 §.

Luvan hirvenmetsästykseen antakoon yhdeksi vuodeksi erältään Kuvernööri, jolle luvanhakemus on jätettävä ennen Elokuun 1 päivää.

Oikeudesta harjoittaa sellaista metsästystä suoritetaan, kun luvanantopäätös saadaan, kruunulle menevä viidenkolmatta markan maksu sekä sen jälkeen vieläkin sata markkaa jokaisesta kaadetusta eläimestä. Lupaa annettaessa voidaan myös määrätä, montako hirveä korkeintaan saa kaataa, samoin kuin että maksu joltakin eläinluvulta on edeltäkäsin tallennettava tahi vakuus maksusta asetettava.

Joka on saanut sellaisen luvan, olkoon myös velvollinen ennen Lokakuun 1 päiviä asianomaiselle kruununvoudille lähettämään tunnettuin ja luotettavain todistajain vahvistaman ilmoituksen kaadettujen hirvien luvusta ynnä maksun niistä, ellei sitä jo ole tallennettu.


3 §.

Lupaa metsästää hirveä älköön käytettäkö, ennenkuin luvanantopäätös on näytetty paikkakunnan kruununnimis- miehelle ja, milloin päätöksessä on määrätty että maksu on tallennettava tahi vakuus siitä asetettava, todistus tallentamisesta tahi asianmukainen takaus maksusta hänelle jätetty.


4 §.
Asianomaisten poliisiviranomaisten ja palvelijain sekä Metsänhoitohallituksen alaisten virkamiesten, palvelijain ja metsänvartijain velvollisuus on, mikäli se ei koske yksin- omaisesti yksityisen metsästysoikeutta, valvoa metsästys- asetuksen määräysten noudattamista sekä ottaa taka- varikkoon otukset, jotka luvattomasti on kaadettu tai saatu tahi muuten menetetty; antakoot myös yksityisen metsästys- oikeutta loukattaessa pyynnöstä hänelle tarpeenmukaista virka-apuaan.

Jos kunta on määrännyt jonkun henkilön valvomaan metsästystä sen piirissä, olkoon hänellä samoin kuin laillisesti muodostetun metsästysyhdistyksen asiamiehellä ja valantehneellä metsästyksenhoitajalla niinikään sama valta kuin poliisiviranomaisella.


5 §.

Niistä henkilöistä, jotka, tänä päivänä annetun metsästys- asetuksen 24 §:ssä olevain määräysten mukaisesti, ovat poliisiviranomaiselle ilmoittaneet aikovansa harjoittaa pyyntiä myrkytetyllä syötillä, on mainitun viranomaisen pidettävä luetteloa.


6 §.

Palkinnon, joka, tänä päivänä annetun metsästysasetuksen 25 §:n mukaan, on tapetusta vahinkoeläimestä maksettava yleisistä varoista, suorittaa asianomainen kruununnimismies määrätyn kaavan mukaan tehtyä kuittia vastaan.

Sitä varten tulee kruununnimismiehen jokaiselta vuosi- puoliskolta lähettää Kuvernöörille lasku siitä rahamäärästä, joka tarkoitusta varten katsotaan tarpeelliseksi; ja on hän velvollinen heti vuosipuoliskon loputtua tekemään tilin vastaanottamistaan rahoista.

Sellaista palkintoa pyydettäessä on vahinkoeläimen koko nahka näytettävä ja, ennenkuin se annetaan takaisin, sen päähän korvien väliin lyötävä kolme näkyvää reikää kolmion muotoon tahi selvä pysyväinen leima.

Jos joku palkinnonsaamisoikeuteen vaikuttava seikka on epäilyttävä, saatakoon siitä vaatia selvitys ennenkuin palkinto maksetaan.


7 §.

Vaatimus sellaisen palkinnon saamisesta, joka, tänä päivänä annetun metsästysasetuksen 25 §:n mukaan, kunnan tulee tapetusta vahinkoeläimestä suorittaa, tehdään asian- omaiselle kunnallisviranomaiselle; ja on kunnan annettava ne tarkemmat määräykset, jotka sitä varten katsotaan tarpeellisiksi.


8 §.

Sen vahingon, minkä hirvi on tehnyt kasvavalle viljalle tahi kootuille eloille tahi rehuille, korvaa kruunu.


Tällaisen korvauksen vaatimus on kirjallisesti ilmoitettava paikkakunnan kruununnimismiehelle ja siihen liitettävä tuomioistuimen edessä toimitetun todistajain kuulustuksen kautta saatu selvitys vahingon synnystä ja suuruudesta, jonka jälkeen nimismiehen on heti lähetettävä asiakirjat niiden lisäselvitysten kanssa, joita mahdollisesti on saatavissa, Kuvernöörille, joka oman lausuntonsa ohessa lähettää asian Senaatin tutkittavaksi.


Tämä julistus astuu voimaan samaan aikaan kuin tänä päivänä annettu metsästysasetus.


Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 20 p:nä Lokakuuta 1898.


Keisarillisen Majesteetin Oman päätöksen mukaan ja Hänen Korkeassa Nimessään,Suomeen asetettu Senaattinsa:C. TUDEER.

F. W. SCHAUMAN.

G. von TROIL.

Z. YRJÖ-KOSKINEN.

K. F. IGNATIUS.

J. G. SOHLMAN.

HJALMAR PALIN.

WALD. ENEBERG.

OSSIAN BERGBOM.

LENNART GRIPENBERG.

ALFR. CHARPENTIER.

OSKAR ZITTING.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Metsästyksestä.


Annettu Helsingissä, 20 p:nä Lokakuuta 1898.

Voimassa 1899 vuoden alusta.


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suurirulıtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä Me täten Armossa säädämme niinkuin seuraa:

1 §.

Metsästysoikeus maatilan tiluksilla on, sellaisin poikeuksin ja rajoituksin kuin tuonnempana sanotaan, tilanomistajan; ja pidetään metsästyksenä kaikenlaista otusten pyyntiä. Samoin olkoon yleisellä laitoksella metsästysoikeus sillä maalla, joka sen alle kuuluu, ja kaupungilla siihen yhdistetyllä alueella.

Maaksi luetaan myös sellainen vesialue, joka maahan kuuluu.

2§.

Kruununtalon asukas ja muu henkilö, jolla on vakinainen hallintooikeus maahan, nauttikoon sillä maalla metsästysoikeutta, niinkuin omistajasta tässä asetuksessa sanotaan. Sama oikeus olkoon kuninkaankartanon, virkatalon ja ıııuun siihen verrattavan tilan haltijalla, joiden tilojen puolesta älköön kuitenkaan semmoista sopimusta, kun 8 ja 9 §:ssä mainitaan, tehtäkö ilman sen viranomaisen suostumusta, jonka valvonnan alaisena sellainen tila on.

Maata muussa tapauksessa vuokrattaessa ei metsästysoikeus siirry vuokraajalle, ellei sitä ole välipuheessa hänelle nimenomaan luovutettu.

....

10 §.

Jos joku missä hyvänsä sattumalta tapaa vahinkoeläimen valloillansa, saapi hän sen tappaa tahi kiinni ottaa ja pitää. Vahinkoeläimiä tämän asetuksen mukaan ovat: karhu, susi, ilves, ahma, kettu, näätä, hilleri, vesikko eli tuhkuri, saukko, järvihylje, maakotka, merikotka, huuhkaja, hiiriäispöllö, tunturipöllö, kaikki haukan sukuiset linnut, kalasääski, merilokki, räiskä, kuikka eli kaakkuri, uikku eli härkälintu, merimetso, korppi, varis, harakka, närhi ja kuusanko.

11§

Karhua, sutta, ilvestä ja ahmaa olkoon jokaisella lupa metsästää toisenkin tiluksilta, missä niitä löytyy; älköön kuitenkaan sitä varten käytettäkö pyyntilaitosta tahi myrkytettyä syöttiä ilman maanomistajan lupaa. Jos joku on kiertänyt olevan karhun, olkoon hänellä yksin oikeus jatkaa metsästystä.

Jos sellaisen luvallisen metsästyksen kautta toisen maalla, kuin sekä 12 §:ssä sanotaan, viljelys, metsä, aita talli muu semmoinen omaisuus vahingoituu, antakoon metsästäjä maanomistajalle tahi haltijalle täyden korvauksen siitä vahingosta.

....

15 §.

Jos kokemus osottaa, että edellä määrätty rauhoitusaika tarvitsee jossakin tapauksessa koko maan tahi jonkun sen osan suhteen pitentämistä tahi lyhentämistä, taikka jos paikkakunnalliset olot tahi muut asianhaarat vastedes vaativat säännöksiä muitten otusten metsästämisestä, kuin tässä on mainittu, on siitä hallínnollista lainsäätämistietä annettava erityinen Armollinen asetus.

16 §

Jos joku on päästänyt vapauteen sellaisia hyödyllisiä otuksia, joita ei ennen ole maassa tahi paikkakunnalla löytynyt, ja siitä paikkakunnan kirkossa ja virallisissa lehdissä kuulututtanut sekä julkipannut tiedonannon kunnanhuoneeseen, älköön kenelläkään muulla olko lupa lähinnä seuraavain viiden vuoden kuluessa sillä paikkakunnalla metsästää sellaisia otuksia.

Kuulutus on joka vuosi uusittava.

17 §.

Tikka, käki, kottarainen ja muut pienet linnut, paitsi kotivarpunen ja lepinkäiset, olkoot kaiken vuotta rauhoitetut.
Nyt mainittu rauhoitus ei kuitenkaan koske rastasta eikä tilhiä. Elokuun 15 päivän alusta Maaliskuun 1 päivään.

18 §.

Rauhoitettujen lintujen sekä muiden, kuin 10 §:ssä lueteltujen, meri- tahi vesilintujen munia älköön pesästä otettako tahi hävitettäkö.maanantai 31. elokuuta 2020

Beretta 687 Silver Pigeon III -haulikkoUusi Beretta 687 Silver Pigeon III -haulikko on suunniteltu metsästäjille, jotka haluavat tehokkaan ja tyylikkään aseen kilpailukykyiseen hintaan. Reseptinä on käytetty luotettavuudesta ja toimivuudesta tunnetun 680-alustan uusinta kehitysversiota yhdistettynä houkuttelevaan ulkonäköön ja huolella valikoituihin tukkipuihin.
Valikoidut saksanpähkinäpuutukit, luokassa 2,5. Syykuviot esiin tuova pintakäsittely tekee puuosat kiiltäviksi sekä vettä ja likaa hylkiviksi. Tukissa ja etutukissa on pitoa parantavat hienojakoiset karhennukset.
Rekyyliä vaimentava 20 mm:n MicroCore®-perälevy antaa mukavan olkapäätuntuman.
Lukonkehys on kehitetty legendaarisesta 680-sarjasta, ja sen keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu hyväksi havaittu sulkujärjestelmä, jossa on tutut puolisuunnikkaan muotoiset olakkeet ja kaksi kartiomaista sulkukorvaketta.
Suurikontrastiset kaiverrukset, fasaaneja, pyitä ja kukkaornamentteja.
76 mm:n / 3”:n patruunapesä.
Syväporaus-, kylmätaonta- ja alipainepäästömenetelmillä erikoisteräksestä valmistetut Steelium Optima Bore HP -piiput.
Optima Choke HP -vaihtosupistajat (*/**/***/****/C****).
Toimitetaan tummansinisessä polypropeeniasesalkussa.

Manuaali- ja automaattivarmistin. Piipunvalitsimella varustettu laukaisukoneisto ja kullanvärinen liipaisin.

Kokonaispituus on 116 cm 28”/71 cm piipuilla. 

Beretta 687 Silver Pigeon III, suositushinta 2390 €

Katso ensitunnelmat aseesta tältä videolta
Kävin hakemassa Ruoto Oy:n Joonas Oksaselta ja Jesse Kinnuselta uutukaisen Beretta 687 Silver Pigeon III -haulikkon ja lähdin testaamaan sitä Haulikkokoulun Ville Hirvosen kanssa radalle ja sorsalammelle.tiistai 11. elokuuta 2020

Tuhannen hanhen paikka… Ja mitä sitten kävikään?

Hanhijahti


Joskus harvoin pääsee jahtihommissa ns. ”tuhannen taalan” -paikalle, maksamatta tuhatta taalaa. Nyt oli se hetki ja odotukset olivat todella korkealla. Mutta kuten metsästyksessä yleensä, vain ne pyyt ovat pivossa, jotka olet sinne saanut. Haluat ehkä kuulla, opiksi jos ei muutoin, kuinka lupaavinkin tilanne voi lipsua käsistä…


Tältä videolta näkyy tilanne sunnuntailta kyyhkyn aloituksen edeltävältä illalta, kun menemme rakentamaan piilot ja kaaveet valmiiksi odottamaan tulevan aamun auringonnousua ja kauan odotettua uuden jahtikauden aloitusta.
Tuossa videolla tosiaan näkyy, kuinka paikka on paras mahdollinen. Hanhia on tuhannen paljon, ja kyyhkyjäkin riittää enemmän kuin pystyy laskemaan. Olin päässyt vieraaksi jahtiseurueeseen ja nappasin tämän videon sotasuunnitelmiemme jälkeen. Idea oli, että muutama meistä vie pop‑up -peltopiilot (siis sellaiset, joissa maataan suojassa ja noustaan ampumaan hanhien laskeutumishetkellä) ja loppuporukka rakentaa naamioverkoista tuliasemia hernepellosta nousevien hanhien lentoreiteille. Lisäksi viedään peltoon hanhi- ja kyyhkykaaveita. 


Tarkoitus oli tulla aamulla viideltä asemiin, koska ennakkotiedustelu oli kertonut lintujen saapuvan aamuisin kuuden maissa paikalle ruokailemaan. Erittäin levottomasti nukutun yön jälkeen suuntaamme passipaikoille naamioverkkojen taakse hyvissä ajoin ennen auringonnousua. Peltomiehet nukkuivat lievästi pommiin ja saapuivat paikalle yhdessä ensimmäisten etuajassa saapuvien hanhiparvien kanssa. 


Hanhipassi


Hanhia pyrki pellolle jatkuvana virtana, mutta jotain oli vialla. Vaikka miehet makasivat piiloissaan, eivät hanhet uskaltaneet laskeutua. Etukäteen olimme sopineet, että peltomiehet avaavat tulen ja me muut pyrimme napsimaan pellolta nousukiertoon lähteviä lintuja. 


Hanhen metsästys


Lintuja tuli passipaikkojemme yli kaakattavina lauttoina, mutta juuri ennen laskeutumistaan päättivätkin väistää, koukkasivat lisää ilmaa siipiensä alle ja jatkoivat menoaan kohti taivaanrantaa. Meitä, jotka olimme naamioverkkojen takana aukean laidalla, hanhet eivät voineet mitenkään havaita, joten ainoa selitys tähän väistöliikkeeseen täytyi olla keskellä peltoa olevat makuupiilot ja/tai niiden edessä olevat hanhikaaveet. Ne kun olivat ainoa uusi elementti pellolla edellisiin päiviin nähden.


naamioverkko kyyhkypassi


Täytyy sanoa, että nyt kysyttiin kärsivällisyyttä. Istuin naamioituneena peltosaarekkeessa täysin liikkumatta ja näin sekä kuulin satojen hanhien metelöiden kaartavan ohitseni yhä uudestaan ja uudestaan. En tietenkään halunnut jahtiporukassa vieraana alkaa sooloilla, kun oli sovittu, että peltomiehet avaavat tulen. Näin ei kuitenkaan päässyt käymään, kun hanhet ottivat lisää korkeutta juuri ennen laskeutumista.


Turhauttava tilanne tämä oli varmasti peltopiiloissakin maata, en siis heitä halua mitenkään syyttää.


Lopulta tulee viesti, että kaikille passimiehille on luvalliseen riistaan tuli vapaa. Tässä tilanteessa ikävä kyllä suurin osa hanhista oli jo ohittanut tämän pellon, mutta kyyhkyjen lennon alettua tunnelma piristyi juuri niin hienoksi, kuin se jahdin aloituksessa ylipäätään voi olla :)
Aamun sarastus ja vähintäänkin useiden satojen hanhien näkeminen passissa oli todella upea luontokokemus, jollaista en vielä Suomessa ole ennen nähnyt. Päivästä tuli mukavan lämmin ja jatkoimme kyyhkypassissa yli puoleen päivään. Saalistakin taas saimme.Kiitos Markolle kutsusta, vastoinkäymisistä huolimatta, jälleen kerran ylimuistoinen jahtipäivä.

tiistai 23. kesäkuuta 2020

Mihin tarvitaan luoticompakia?

Luoticompak
Kilpailuasetta kohdistamassa Petri Michelsson (@roebuck624)


Sakon ja Metsästäjäliiton yhdessä kehittämä kilpailu on alkuperäiseltä nimeltään Sako FinnFive. Nykyisessä muodossaan lajia on tiiviimmin kehitelty viime vuoden aikana. Se on edelleen vakioimaton varsinkin radan osalta, eli maalien ja ammuntapaikkojen järjestystä voidaan halutessa vaihtaa vaikka jokaiselle harjoituskerralle. Pääsimme #TeamSakoNordic-porukalla testaamaan haastavaa, mutta monipuolista maalirataa Lopen ampumaradalla osana Metsästäjäliiton etäerämessujen liveohjelmaa. 


Luoticompak


Luoticompakin idea on saanut selvästi vaikutteita haulikon compak-sportingin puolelta, joka on suunniteltu erityisesti metsästysammunnan harjoitteluun. Haulikkoradalla compak-sportingissa ammutaan eri ampumapaikoilta kohti tulevia, ylilentäviä ja eri suunnista sivuilta lentäviä kiekkoja. Lisäksi voidaan käyttää jäniskiekkoja sekä suoraan ylös nousevia kiekkoja. Erilaisia kiekkoja on yleensä 6 kpl. Yksittäistä kiekkoa saa ampua kahdella laukauksella.


Luoticompak
Radalla mukana myös Kiväärikoulu ja Niklas Michelsson (@beaver_hunter308)


Luoticompakissa käytetään 22LR kaliiperin pienoiskivääriä. Piekkari onkin tähän hommaan hyvä valinta, sillä on mukavaa, helppoa ja edullista ampua. Radalla on viisi ampumapaikkaa ja viisi suoritusta per paikka, sekä myös tuplat niin kuin compak-sportingissakin. Maalilaitteet ovat osumasta reagoivia, eli osuman merkiksi heilahtaa näkyviin punainen lippu. Välitön palaute ampujalle on siis samanlainen ja yhtä motivoiva kuin haulikoilla kiekkoa ampuessa. Maalin haastavuuden mukaan osuma-alue on (25/50/75/100 mm). Osa maaleista on paikallaan, osa kääntyy hetkeksi, osa liikkuu sivuitse tai kohti. Etäisyys maaleihin on 15-50 metriä.


Luoticompak


Vaikka ammutaan pienikaliiperisilla aseilla oikeiden metsästyskiväärien sijaan, niin turvallisuus on tietysti kaiken etusijalla. Ampujilla on silmät ja kuulo suojattuna, aseiden piiput osoittavat aina maalialueelle ja lukot pidetään aseissa auki suoritusten välillä. Erityisesti tämä turvallinen aseenkäsittely korostuu ampumapaikalta toiselle siirryttäessä. 


Luoticompak


Ensimmäisellä paikalla ammutaan pystystä vapaalta kädeltä:

 • Hyökkäävä karhu, matka 30-15 m, maalin koko 100 mm
 • Liikkuva peura, vasemmalta oikealle, matka 30 m, maalin koko 100 mm
 • Liikkuva peura, oikealta vasemmalle, matka 30 m, maalin koko 100 mm
 • Karhu, 30 metriä, maalin koko 100 mm ja laukauksesta kohti tuleva karhu, matka 30-15 m, maalin koko 100 mm

Toiselta paikalta ammutaan pystystä yksijalkaiselta tuelta:

 • Peura, matka 50 m, maalin koko 100 mm
 • Supikoira, matka 50 m, maalin koko 75 mm
 • Villisika, maali 5 sekuntia näkyvissä, matka 40 m, maalin koko 75 mm
 • Liikkuva peura, vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle (ei taukoa), matka 30 m, maalin koko 100 mm

Kolmannelta paikalta ammutaan kaksi- tai kolmijalkaiselta tuelta:

 • Villisika, matka 40 m, maalin koko 75 mm
 • Supikoira, maali 5 sekuntia näkyvissä, matka 50 m, maalin koko 75 mm
 • Kettu, matka 50 m, maalin koko 50 mm
 • Kettu, matka 50 m, maalin koko 50 mm ja laukauksesta supikoira, maali 5 sekuntia näkyvissä, matka 50 m, maalin koko 75 mm

Neljänneltä paikalta ammutaan vapaalta, yksi- tai kaksijalkaiselta tuelta:

 • Kettu, matka 50 m, maalin koko 50 mm
 • Supikoira, maali 5 sekuntia näkyvissä, matka 50 m, maalin koko 75 mm
 • Kettu, maali 5 sekuntia näkyvissä, matka 50 m, maalin koko 50 mm
 • Liikkuva peura, vasemmalta oikealle, matka 30 m, maalin koko 100 mm ja laukauksesta villisika, maali näkyvissä 5 sekuntia, matka 40 m, maalin koko 75 mm

Viidenneltä paikalta ammutaan makuulta, pibodilta tai muulta tuelta:

 • Supikoira, maali 5 sekuntia näkyvissä, matka 50 m, maalin koko 75 mm
 • Kettu, maali 5 sekuntia näkyvissä, matka 50 m, maalin koko 50 mm
 • Metso, matka 50 m, maalin koko 25 mm
 • Metso, matka 50 m, maalin koko 25 mm ja laukauksesta kettu, maali 5 sekuntia näkyvissä, matka 50 m, maalin koko 50 mm

Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen vihjaa, että elokuulle on suunnitteilla viiden osakilpailun cupin roadshow ja finaali syyskuun alkuun Lopelle… tämä kaikki tietysti täysin korona- yms. olosuhteiden mukaan.


Parhaiten käsityksen luoticompakista saanee tästä demovideosta:
Mihin tarvitaan luoticompakia?


Niin, palataan tähän otsikon kysymykseen. Mielestäni parasta tässä uudessa lajissa on monipuolisuus ja metsästyksellisyys. Perinteisesti ampumaradoilla on ammuttu 100 metrin matkalta tuelta ja seisten paikallaan oleviin maaleihin sekä liikkuvaan ratahirveen 75/100 m vapaalta. Harjoittelu on toki hyväksi, mutta oikeassa tilanteessa riista voi liikkua eri suuntiin erilaisilla matkoilla. Se että on oppinut osumaan vakionopeudella ja etäisyydellä kulkevaan hirveen, parran kärkeen tähtäämällä, ei kuitenkaan välttämättä auta itse hirvestystilanteessa paljoa.

Ampumaratojen määrä on vähentynyt dramaattisesti jo vuosien ajan, 1990-luvun loppuun verrattuna Suomessa on noin tuhat ampumarataa vähemmän. Ratojen vähetessä on vähentynyt myös organisoitu kilpailu- ja harjoitustoiminta. Luoticompakrata voidaan kuitenkin helposti ja kohtuullisella työllä improvisoida miltei mihin tahansa paikkaan, jossa on turvallista ampua pienoiskiväärillä. Äänenvaimentimella varustettu piekkari ei aiheuta enempiä meluhaittoja ja lisäksi maalilaitteet on varustettu luotiloukuilla. Luoticompak on paljon hyödyllisempää ja ampujan kannalta palkitsevampaa harjoittelua kuin pelkkä perinteinen rataharjoittelu.

Täydellinen ratalaitteisto maksaa yli kymppitonnin, mutta kaikkea ei tokikaan tarvitse hankkia kerralla. Yksittäinen lipulla ilmoittava maalilaite maksaa vain 198 €, kauko-ohjattava kääntyvä maalilaite 1.429 € ja eteen tai sivulle liikkuva rata 2.990 €. Kaluston helppo liikuteltavuus mahdollistaa tietysti myös monen toimijan yhteisomistuksen, jolloin sijoitettu investointi kuulostaa jo paljon helpommin rahoitettavalta. 

Kaiken kaikkiaan luoticompakia on kiva ampua, itselleni riittää haastava harjoittelu ja hyvät henkoset ruudinsavua, joitakin sytyttää enemmän pisteiden laskeminen ja kilpaileminen. Käy katsomassa myös Nordicshotin kokemukset lajista ja treenipäivästämme täältä


maanantai 15. kesäkuuta 2020

Rinnakkais- vai päällekkäispiippuinen kaksoisluodikko?

Chapuis Armes C10 Light ja X4Chapuis Armes X4 rinnakkaispiippuinen kivääri


X4 on ensi näkemältä hyvin perinteinen rinnakkaispiippuinen kivääri. Muotoilussa huomion kiinnittävät näyttävät lukkorungon ”viiksivahvikkeet” sekä syvät koristeelliset kaiverrukset. Perinteisessä AA-laadun pähkinäpuutukissa on käsin hierottu öljyviimeistely ja artesaanityönä tehty ristikarhennus. Chapuis Armes X4 on siro ja klassisen kaunis ase, se painaa hieman yli kolme kiloa ja on saatavissa kaliipereissa 8x57JRS, 9,3x74R, .30-06, .30R Blaser ja .308 Win.
Perinteisesti kaksoisluodikoiden piiput on juotettu yhteen, ja tästä seuraa helposti osumapisteen siirtyminen piippuparin lämmetessä epätasaisesti. Tämän kiinteästi yhteen juotetun rakenteen takia kaikkeen säätämiseen on tarvittu kosolti asesepän työvälineitä ja ammattitaitoa. Kuitenkin tässä aseessa Chapuis Armes on tehnyt nerokkaan ainutlaatuisen ja patentoidun ratkaisun. X4:n vasen piippu on tehty kiinteäksi, ja vapaasti kelluvaa oikea piippua voidaan säätää mekaanisen paineen avulla erilaisille ammuksille ja latauksille. Piippuparin kohdistaminen onnistuu sekä vaaka- että pystysuunnassa helposti ilman monimutkaisia työkaluja tai -vaiheita muutamassa minuutissa ampumaradalla (katso tarkemmin oheiselta videolta).
Chapuis Armes C10 Light päällekkäispiippuinen kivääri


C10 Light on päällekkäispiippuinen tuplakivääri, joka ulkonäöltään ja olemukseltaan muistuttaa pitkälti nykyaikaista metsästyshaulikkoa, selvimpänä erona päällä tähtäimenä kuituoptinen hahlo ja jyvä. Piiput on muotoiltu vapaasti kelluvaan rakenteeseen, ja niiden väliin on piilotettu mekaaninen osumapisteen säätöjärjestelmä. Piippuja ei siis ole juotettu toisiinsa kiinni, mutta valmistajan ohjeiden mukaan säätäminen vaatii kuitenkin käytännössä asesepällä käyntiä ja mahdollisesti häneltä alle vartin kohdistustyön. 

En päässyt varmistamaan suomalaiselta asesepältä mielipidettä, mutta näin tehdas lupaa: 

”The new over & under double rifle turns this complicated re-regulation exercise into a child’s play for a competent gunsmith. A mechanical system is fitted to one of the barrels and lets the gunsmith adjust barrel in a few minutes, by simply firing a few cartridges at the target set at the appropriate distance. The adjustment block is totally invisible. The floating barrel arrangement and guide ring are hardly noticeable. Only the results as on the target will show. This durable, revolutionary concept in a double rifle is a great leap forward as it enables the hunter to tailor his ammunition to the game he plans to hunt.”

Chapuis Armes C10 Light painaa hieman alle kolme kiloa ja on saatavissa kaliipereissa 8x57JRS, 9,3x74R ja .30-06.

Pari sanaa kaksoisluodikoista


Kaksipiippuiset kiväärit ovat jääneet ajan saatossa pulttilukkoisten ja itselataavien kiväärien jalkoihin. Ensimmäiset kaksipiippuiset musketit kehitettiin Skotlannissa 1830-luvulla, kun suurriistan metsästykseen kaivattiin nopean toisen laukauksen mahdollisuutta. Tuplakivääriin otettiin mallia jo silloin yleisesti käytössä olleesta kaksipiippuisesta haulikosta. Ulkoinen ja tekninen yhteneväisyys kaksoisluodikoiden ja haulikoiden välillä ei siis ole sattumaa. Molempien asetyyppien kehitys on ollut samankaltaista siitä eteenpäin.

Moderni tuplakivääri syntyi, kun John Rigby & Company toi markkinoille 1898 nykyaikaisella savuttomalla ruudilla ladatun 450 Nitro Express -sarjan. Seuraavat kolme vuosikymmentä olivat Englannin siirtomaakauden ja valkoisten safarimetsästäjien kultakautta Afrikassa.
Toinen maailmansota kehitti aseteollisuutta ja toi valtavan määrän edullisia aseita markkinoille. Mureneva siirtomaavalta ja kohoavien työvoimakustannusten yhdistelmä käytännössä lopetti tuplaluodikkojen kysynnän, joka korvautui suurelta osin pulttilukkokivääreillä.
Vasta 1980-luvulla Etelä-Afrikkaan syntyneen metsästysbuumin myötä tuhansien uusien riistatilojen henkilökunta ja etenkin afrikkalaisista jahdeista innostuneet varakkaat amerikkalaiset asiakkaat alkoivat ostaa kaksoisluodikoita. Myös Keski-Euroopassa tuplakiväärit ovat olleet suosiossa sodan jälkeisen vaurastumisen myötä erityisesti villisian ja hirvieläinten ajojahtimetsästyksissä. 
Kaksoisluodikon hyödyllisin ominaisuus onkin aina ollut sen luotettavuus (ei syöttöhäiriöitä) ja nopean toisen laukauksen mahdollisuus, erityisesti vaarallisen riistan jahdeissa. Mitä suurempaan riistaan ja isompaan kaliiperiin mennään, niin sitä selvemmin taittuvan aseen yksinkertaisen mekanismin kestävyys ja toimintavarmuus tulevat esiin. Ja vaikkei tuplaluodikossa ole lipasta, on aseen taiton ja ejektoreiden ansiosta myös uudelleen lataaminen kohtuullisen nopeaa pienen harjoittelun jälkeen.
Rinnakkais- vai päällekkäispiippuinen


Rinnakkais- ja päällekkäispiippuisen kiväärin erot eivät käytössä ole kovin isot. Enemmänkin kyse on tyylillisistä ja mieltymyksellisistä eroista. Hankintahinnaltaan päällekkäispiippuiset ovat tyypillisesti hieman edullisempia kuin rinnakkaispiippuiset kiväärit.  Perinteisesti sivulukkoisissa tuplakivääreissä on enemmän tilaa kaiverruksille, mutta esimerkiksi näiden kahden Chapuisin kohdalla tilanne on päinvastainen.
Varsinaisia ”oikeitakin” eroja näiden tuplapiippuisten kiväärien rakenteen takia on. Päällekkäispiippuisella aseella ammutaan yleensä ensimmäinen laukaus alemmalla piipulla (rekyyli kohdistuu suoremmin olkapäähän, kääntäen asetta vähemmän ylöspäin) ja tämä antaa mahdollisuuden nopeampaan ja tarkempaan toiseen laukaukseen. Rinnakkaispiippuinen on puolestaan astetta nopeampi ladata uudelleen, koska rakenteensa takia sitä ei tarvitse taittaa latauksessa yhtä syvään kulmaan kuin päällekkäispiippuista. Molemmilla ominaisuuksilla saattaa olla tiukan paikan tullen merkitystä, mutta normaalissa käytössä nämä jäävät hyvin marginaalisiksi. Ehkä eroja voidaan löytää myös sivu- ja laatikkolukkoisen rakeenteen osalta, mutta nekään eivät nykyaseissa ole enää niin merkityksellisiä.
Berrta vaatteet


Beretta vaatteet


Beretta vaatteet

Mihin käyttöön kaksoisluodikko sopii nykyään


Tuplaluodikko hävisi kilpailun aikanaan pulttilukkoiselle ja itselataavalle kiväärille, mutta nyt uudelleen markkinoita valloittaessaan sen kilpailija ei ehkä niinkään enää ole mikään toinen asetyyppi. Kaksoisluodikko on enemmänkin tyylilaji ja perinteitä kunnioittava herrasmiehen ase. Hieman samaan tapaan kuin haulikoissakin rinnakkaispiippuinen. Tuplakivääri on harvemmin kenenkään ensimmäinen, saati ainoa kivääri. Kaksoisluodikon omistajalla on todennäköisesti asekaapissaan työkaluja jo moneen lähtöön. Voi siis olla, että tuplakiväärin hankinnan kilpailijana on pikemminkin moottoripyörä, perhovapa tai golf-harrastus kuin mikään toinen asetyyppi.


Bertta vaatteet


Tuplakivääri ei varsinaisesti yleensä ole ollut erityinen tarkkuustyökalu pitkänmatkan ammuntoihin. Se on pikemminkin lyhyempien matkojen ja nopeiden tilanteiden toimintavarma ase kaikelle suurriistalle, mutta erityisesti vaaralliselle riistalle. Näiden syiden takia kaksoisluodikkoa käytetään usein sen omilla avotähtäimillä tai tilanteen vaatiessa kiinnitetään optiikka paikalleen pikajaloilla. Useimmiten nykyaikainen tuplakivääri voidaan purkaa yhtä kätevästi kuljetuslaatikkoon kuin haulikkokin. Nämä kaikki ominaisuuden tekevät siitä ihanteellisen aseen metsästysmatkoille Afrikkaan sekä Keski-Eurooppaan.


Beretta vaatteet


Beretta vaatteet


Kotimaassa kaksoisluodikko puolustanee parhaiten paikkaansa hirvi-, villisika- ja karhujahdeissa, aivan erityisesti lyhyenä ja sirona aseena koiran ohjaajalle, sekä haavakkoa jäljitettäessä ns. ”puskapyssynä”.


Beretta vaatteet


Koronatilanteen takia kaikki yllä olevat kuvat kuvattu ja lavastettu toukokuussa omakotitalon takapihalla Vesilahdessa.Beretta vaatteet


Beretta vaatteet


Beretta vaatteet

torstai 11. kesäkuuta 2020

Vanhan sotaratsun uudet loimet

Winchester Model 1200/1300 Defender


Winchester 1300 Defender oli pitkään ja hyvin palvellut. Mutta kuten niin usein, oli tämäkin veteraani jätetty yksin hylättynä ja vailla riittävää huoltoa täysin huomiotta. Aseen perä oli rikki, syöttöhäiriöt säännöllisiä, hylsyjä jäi jumiin patruunapesään, koneisto täynnä sitkeää likaa, maalipinta kulunut ja tähtäimen jyväkin hukassa.

Winchester Model 1200/1300 Defender on ollut rauhantekijänä maailman konflikteissa vuodesta 1968 Vietnamin sodassa, Libanonin ja Darfurin konflikteista Irakin sotaan, sekä monissa pienemmissä kiistoissa. Noin kolmenkymmenen maan asevoimat ovat käyttäneet sitä palvelusaseenaan ja monella se on sitä edelleen.

Vaikka aseen kunto on huono, niin lähtökohdat ovat aivan erinomaiset. ”Call The Medic!”, eli otetaan potilas käsittelyyn. Tarkoitus on tehdä tästä erityisesti haulikon täyteisille soveltuva metsästysase lyhyen matkan kauris- ja peurapasseihin, haavakkotilanteisiin, virkistysammuntaan ja mahdollisesti SRVA-toimintaan. Toki kaikkiin muihinkin lähtöihin, mihin ei jalopuutukkista ja nätisti kaiverrettua tuplapiippuista italiatarta henno ottaa mukaan.


Pudasjärveläisen Juha Tenhusen kehittämästä kotimaisesta aseöljystä, jossa keraamista aseöljyä, liuotinta Anon ase Oy


Nyt pääsin myös ensimmäistä kertaa laittamaan todelliseen testiin ”Anon aseöljyn”. Olen kuullut useammastakin suunnasta hyviä kommentteja tästä Pudasjärveläisen Juha Tenhusen kehittämästä kotimaisesta aseöljystä, jossa tosin itse öljyä on vain 12.2 %. Anon aseöljyssä on sen sijaan neljää erilaista haihtuvaa liotinta, koska erilaisille epäpuhtauksille on jokaiselle olemassa paras puhdistin. Tarkka resepti on luonnollisesti salaisuus, mutta useamman vuoden käytännön testien tulos. Tämä ei siis ole vanhan liiton suojaöljy, eli paksu antikorrol. 

Puran ensitöikseni aseen alkutekijöihinsä. Tässäkin tapauksessa on suurin ongelma aseeseen vuosiksi jäänyt mineraaliöljypohjainen aseöljy, joka on yhdessä lian kanssa jankittunut ja osin myös hartsiintunut. Sitten kaikki metallisosat kunnon kylpyyn, eli suihkutetaan keraamista voiteluainetta reilusti, niin että lika pääsee valumaan aseöljyn mukana ulos pienemmistäkin koloista. Näin likaisessa kohteessa voisi toimenpidettä luonnehtia lähinnä liuotinpesuksi. Sitten perään mekaaninen kuivaus ja putsaus harjan, kankaan ja sillan kanssa. Lopuksi vielä uusi läträys Anon aseöljyllä ja noin vartin jälkeen pinnat alkavat kuivua. Jäljelle jää vain ohut pinnoite keraamista voiteluainetta. Vielä patruunapesän kiillotus ja kevyt voitelu. Aiemmin takellellut lataus toimii nyt täysin moitteetta, laukaisukin on keventynyt. 


maalaus norjalaisella NFM EC Paint Spray -maalilla, joka on NIR-heijastusarvoiltaan luonnollinen, eli värit heijastuvat oikein ja paljastumatta, myös valonvahvistimen läpi katsottuna

Seuraavaksi vuorossa on mustien osien uudelleen maalaus norjalaisella NFM EC Paint Spray -maalilla, joka on NIR-heijastusarvoiltaan luonnollinen, eli värit heijastuvat oikein ja paljastumatta, myös valonvahvistimen läpi katsottuna. Sitä ennen kuitenkin maalattavien pintojen pyyhkiminen alkoholipitoisella puhdistusaineella ja herkkien osien suojaus maalarinteipillä.

Winchester-1300-Defender-12-cal-Ati-stock-forend
Winchester-1300-Defender-12-cal-Ati-stock-forend
Rikkinäinen takatukki ja aikansa elänyt etutukki vaihdetaan ATI Strikeforce -sarjan hiekanvärisiin tämän aseen tyyliä ja historiaa kunnioittaviin DuPont Extreme Temperature Glass Reinforced Polymer -tukkeihin. Etutukissa on myös paikat molemmin puolin 2” Picatinny -kiinnityskiskoille. Lopuksi kaikki osat kasaan ja piipun päähän punainen kuitujyvä tarkentamaan tähtäystä täyteisillä ammuttaessa. 


Winchester-1300-Defender-12-cal-Ati-stock-forend


Mielestäni lopputulos kunnioittaa aivan erinomaisesti Winchester 1300 Defenderin olemusta ja ansaitsee ylennyksen myös näin reservissä ollessaan. Ampumaergonomia on parantunut säädettävän poskipakan ja pituudeltaan säätyvän perän ansiosta. Tukkien materiaalit antavat huomattavasti paremman otteen kuin hieman liukkaaksi kuluneet alkuperäiset. Taittuva perä mahdollistaa aseen kuljettamisen paremmin repussa.Lisätietoja:

https://www.anonase.com/
https://www.varusteleka.fi/fi/product/nfm-ec-paint-spray-maali-400-ml/35070
https://www.atioutdoors.com/